Algemene Voorwaarden (AVW) – Multikraft Produktions- und HandelsgmbH

1. Omvang en algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels (hierna Multikraft) en de klant van Multikraft (hierna Klant). Alle leveringen, diensten of aanbiedingen van Multikraft geschieden uitsluitend op basis van deze bedrijfsvoorwaarden.

1.2 Voor zover in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden sprake is van "Consument", wordt hiermee iemand bedoeld, voor wie het doel van de bestelling niet een commerciële, onafhankelijke of zelfstandige activiteit betreft, een transactie dus niet tot de exploitatie van zijn bedrijf behoort. "Ondernemer", echter, is iemand voor wie de transactie tot de exploitatie van zijn bedrijf behoort. De afbakening tussen consumenten en ondernemers is gemaakt in de zin van de Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming (KSchG). "Klanten" in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Wijzigingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf de datum van ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan de klant op zijn laatst bekende adres, tenzij anders is bepaald in deze overeenkomst of de datum van publicatie op de door Multikraft geëxploiteerde website (www. multikraft.com).

1.4 De nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van de individuele voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden leiden niet tot ongeldigheid van de volledige Algemene Voorwaarden. In plaats van de gebrekkige voorwaarde wordt een geldige, doelmatige en doorvoerbare voorwaarde van toepassing die zo dicht mogelijk bij de economische intenties, die de partijen met de gebrekkige voorwaarde hebben nagestreefd.

1.5 Voor zover andere regelingen gelden voor Consumenten, wordt in deze Algemene Voorwaarden hier apart op gewezen.

2. Aanbod en het sluiten van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Multikraft zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bestellingen van de klant vertegenwoordigen het aanbod in juridische zin, aan welke de klant 5 dagen is gebonden. Multikraft heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren. Het contract komt pas met de verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging of levering resp. dienst tot stand.

2.2 De klant kan kiezen uit het assortiment van Multikraft-producten en deze (in "stuks") via de "in de winkelmand"-button, onder vermelding van het gewenste aantal in een winkelmand verzamelen. In het winkelmandje heeft de klant heeft ook het overzicht, over welke producten op zijn huidige lijst staan, en heeft de mogelijkheid om hoeveelheden van de bestelling te wijzigen of te verwijderen. Als nieuwe klant, kan de klant zich registreren op deze pagina of met de "Doorgaan zonder registratie"-button doorgaan met het bestellingsproces en kan op de volgende pagina zijn factuuradres (naam, adres, enz.) doorgeven, waarbij de groen gemarkeerde velden verplicht moeten worden ingevuld. Op deze pagina kan ook een ander afleveradres worden opgegeven.


Met nog een klik op "Volgende" kan hier de betalingsmethode worden geselecteerd, de persoonlijke EM-begeleider worden aangekondigd en bestaat de mogelijkheid, om u aan te melden voor diverse nieuwsbrieven van Multikraft. Door aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden" worden de voorwaarden geaccepteerd. Vervolgens krijgt de klant via de "Volgende"-button nogmaals een compleet overzicht van zijn bestelling. Een bindend verzoek voor de koop van de goederen in het winkelwagentje geeft de klant vervolgens door op de "Kopen"-button te klikken.
Voorafgaand aan het verzenden van de bestelling, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Multikraft slaat de contracttekst op en stuurt de klant de bestelgegevens en een link naar de geldende Algemene Voorwaarden via e-mail. De klant kan de AV op elk gewenst moment onder www.multikraft.com bekijken. De klant kan daarnaast ook zijn eerdere bestellingen bekijken in de klant aanmeldomgeving.

2.3 Alle leveringen en diensten naar aanleiding van onlinebestellingen via de onlineshop van Multikraft zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Multikraft alsmede in schriftelijke vorm. De productweergave in de onlineshop is geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende onlinecatalogus. Een bindende bestelling van de in de winkelmand geplaatste artikelen geschiedt door het aanklikken van de "Kopen"-bestelbutton door de klant. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt samen met de acceptatie van deze bestelling direct na het verzenden middels een automatische e-mail. Met deze bevestiging per e-mail is de koopovereenkomst gesloten. De leveringen zijn mogelijk aan alle landen die kunnen worden geselecteerd in de onlineshop.

3. Facturering en betaling

3.1 De betaling van de koopprijs en de verzendkosten dient te geschieden binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen met inbegrip van de factuur. In het geval van te late betaling wordt een rente van 8% per jaar boven de basisrente (voor Consumenten in de zin van § 1 par. 1 punt 2 KSchG 4% per jaar) in rekening gebracht; hierbij worden vorderingen op vervanging van bewezen hogere rente niet beïnvloed.

3.2 Betaling op rekening is alleen mogelijk voor afleveradressen binnen Oostenrijk. Daarnaast moet het afleveradres het huisadres zijn en overeenkomen met het factuuradres. Betaling op rekening is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Voor klanten met een afleveradres buiten Oostenrijk of in Oostenrijk met een afwijkend woon- en verzendadres is betaling uitsluitend mogelijk met creditcard of bij vooruitbetaling. De goederen zullen in deze twee gevallen pas na betaling worden verzonden.
Bij betaling met creditcard geschiedt een onmiddellijke debitering op de creditcardrekening van de klant.

3.3 Klanten kunnen desgewenst contant in de Multikraft-winkel (Sulzbach 17, A-4632 Pichl bei Wels), bij vooruitbetaling, met creditcard, of automatische incasso (ELV) betalen. Voor afleveradressen in Oostenrijk hebben klanten de mogelijkheid, om bestellingen via factuur te betalen. In de onlineshop, is er de betalingsmogelijkheid van vooruitbetaling, factuur, creditcard, bankoverschrijving en PayPal. Multikraft behoudt zich het recht voor om de goederen pas na ontvangst van de betaling te leveren.
• Met de vermelding van de lopende rekening bevestigen klanten, dat ze recht hebben op debiteren van de respectieve bankrekening en voor de vereiste dekking zullen zorgdragen.


• Stornering van de automatische afschrijving (het ontbreken van de vereiste dekking van de lopende rekening of door middel van valse gegevens over de rekeninggegevens, door het opheffen van de lopende rekening of tegenstrijdigheid van de rekeninghouder) zijn verbonden met een hoge inspanning en kosten voor Multikraft. De klanten zijn daarom verplicht om in geval van een stornering, het bedrag plus administratiekosten van 10, - EUR onmiddellijk, uiterlijk na ontvangst van het desbetreffende verzoek tot betaling, onder vermelding van het bestelnummer op de bankrekening van Multikraft over te schrijven.
• De administratiekosten van 10, - EUR gelden per stornering, zelfs als er meerdere bestelnummers zijn in één verzoek om betaling zijn opgenomen, omdat ook de kosten (bankkosten, enz.) navenant vaak van toepassing zijn. Verdere aanspraken, met name in geval van fraude, zijn voorbehouden.
• De klanten krijgen de mogelijkheid, om te bewijzen, dat door de stornering lagere of helemaal geen kosten zijn ontstaan.
• Gezien de moeite en de kosten van storneringen en ter voorkoming van administratiekosten vraagt Multikraft aan haar klanten om in geval van herroeping of annulering van het koopcontract, een terugzending of een klacht, de automatische incasso niet te weerhouden. In een dergelijk geval, geschiedt na overleg met Multikraft de teruggave van de betaling door geldovermaking van het desbetreffende bedrag of door creditering.
• Voor late betalingen na storneringen van automatische betalingen worden de wettelijke rente en kosten voor de doelmatige herinneringen in rekening gebracht. Bij niet succesvolle interne herinneringen kunnen de uitstaande vorderingen voor incasso worden overgedragen aan een incassobureau. In dit geval kunnen voor de klant kosten in rekening worden gebracht voor rechtsvervolging door incassobureaus en eventueel voor wettelijke vertegenwoordiging.

4. Eigendomsvoorbehoud

4.1 De goederen blijven tot de volledige betaling in eigendom van Multikraft. Een doorverkoop door de klant is alleen toegestaan, ​​als Multikraft dit tijdig vooraf onder vermelding van de naam of het bedrijf en het precieze (bedrijfs) adres van de koper bekend is gemaakt en Multikraft akkoord gaat met de verkoop. In het geval van goedkeuring wordt de aankoopprijsvordering al beschouwd als overgedragen aan Multikraft en Multikraft is te allen tijde gerechtigd, om de derde partij van deze overdracht op de hoogte te brengen.

4.2 Multikraft heeft het recht zich terug te trekken bij contractbreuk door de klant, in het bijzonder in geval van wanbetaling of schending van een verplichting uit hoofde van punt 2 (aanbod en contract), en de goederen terug te verlangen.

5. Informatie over het herroepingsrecht

U hebt het recht, om binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde persoon die niet de transporteur is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw recht uit te oefenen, moet u ons (Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, info@multikraft.at, telefoon: +43 7247/50250-100, fax: +43 7247/50250-900) door een duidelijke verklaring (bijv. via de post verzonden brief, fax of e-mail), informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier dat echter niet verplicht is.
Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u het bericht betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn afloopt.

5.1 Gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk aan u terug te betalen, uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij uw mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor de terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk andere afspraken worden gemaakt; in geen geval worden voor u kosten berekend die samenhangen met deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat als eerste plaatsvindt.
U moet de waren onmiddellijk en in elk geval binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons geïnformeerd hebt over de herroeping van deze overeenkomst, naar ons terugsturen of aan ons overhandigen. Aan de termijn wordt voldaan, als u de goederen binnen de termijn van veertien dagen verzendt. U dient de directe kosten voor het retourneren van de goederen te betalen. U dient uitsluitend te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen, indien dit waardeverlies terug te voeren is op een voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen niet noodzakelijk gebruik.

6. Prijzen en garantie

6.1 De producten zijn op de website en de Multikraft-productcatalogi weergegeven. Multikraft is echter niet in staat is, voor afbeeldingen en kleuren, die de klant ziet op zijn beeldscherm, de exacte gelijkenis met de werkelijkheid te garanderen.

6.2 Multikraft herinnert u eraan, dat de prijzen van de producten onderhevig kunnen zijn aan verandering. Deze kunnen worden gezien in de voortdurend door Multikraft geactualiseerde prijslijst. Voor onlinetransacties is de uiteindelijke prijs tijdens het bestelproces in de stap "naar de kassa" zichtbaar.

6.3 Afgezien van die gevallen, waarin de wet het recht op omruiling toestaat, behoudt Multikraft zich het recht voor om de ​​garantie naar eigen keuze door middel van reparatie, vervanging of prijsverlaging te voldoen.

6.4. De goederen moeten onmiddellijk na de aflevering worden gecontroleerd. Hierbij geconstateerde gebreken moeten tevens direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering onder vermelding van de aard en omvang van het gebrek aan Multikraft worden bekendgemaakt.

6.5 De ​​klant moet altijd bewijzen dat het gebrek op het moment van levering al bestond.

6.6 Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na hun ontdekking worden gemeld. Indien gebreken niet, of niet tijdig worden bekendgemaakt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Het declareren van de garantie- of schadeclaims, inclusief gevolgschade van het gebrek alsmede het recht om fouten te dagen als gevolg van gebreken, zijn in deze gevallen uitgesloten.

6.7 De garantieperiode is 18 maanden.

6.8 Voor consumenten zoals omschreven in § 1 par. 1 punt 2 Wet consumentenbescherming geldt het volgende:
De punten 6.3 tot 6.7 zijn niet van toepassing op Consumenten. Volgens § 9 Wet consumentenbescherming geldt voor alle bestelde producten de wettelijke garantietermijn van 24 maanden.

6.9 Alle vermelde prijzen zijn bruto inclusief BTW en alle andere kosten, maar exclusief verzend- en afleverkosten.

7. Leveringen, leveringsvoorwaarden, -tijden en -kosten

7.1 Alle leveringen geschieden vanuit het magazijn in Pichl bei Wels (plaats van handeling). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen draagt ​​de klant de kosten en risico's van het vervoer bij afleveringen. De verzending geschiedt door gebruikelijke manieren van verzending (pakketdienst, spoor, per post, lucht of over zee e.d.).

7.2 De klant is verplicht, de producten op de afgesproken leveringstijd aan te nemen. Neem bij niet-ontvangst van de goederen binnen de aangekondigde leveringsdatum of in het geval van klachten contact op met de Multikraft servicehotline: Tel: +43 7247 50 250-100 - Fax: +43 7247 50 250-900 - E-mail: info@multikraft.at

7.3 De verzending geschiedt door gebruikelijke manieren van verzending (pakketdienst, spoor, per post, lucht of over zee e.d.). De keuze van het specifieke verzendmiddel alsmede de verzendroute wordt overgelaten aan Multikraft. Eventuele transportschade moeten direct aan Multikraft worden gemeld, indien of zodra de schades zichtbaar zijn en de klant een Ondernemer is in de zin van § 1 lid 1 punt 1 Wet consumentenbescherming. Als de schade van de goederen bij aflevering wordt vastgesteld, mogen deze door de klant, indien deze een Ondernemer is, niet worden aangenomen.

7.4 Multikraft heeft het recht de bestelling naar evenredigheid op basis van de beschikbaarheid in deelleveringen op te delen, voor zover deelleveringen voor de klanten niet onredelijk zijn

7.5 Leveringen vinden meestal plaats via de pakketdienst GLS.
De huidige leveringsvoorwaarden van Multikraft bedragen in heel Oostenrijk tot 30 kg maximaal 5,40 EUR/pakket, zolang het maximale volume van het pakket niet wordt overschreden. Hiervoor moeten omvangrijke producten - om transportschaden te voorkomen - ongeacht hun gewicht apart worden verpakt en verzonden. Producten die in hun individuele verpakking meer wegen dan 30 kg, worden volgens de actuele vervoersprijs verzonden.
Er bestaat te allen tijde de mogelijkheid om de goederen zelf af te halen.

8. Bescherming persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens geldt in de op het ogenblik geldige versie. Deze kunnen door klanten worden ingezien op de website van Multikraft Produktions- und HandelsgembH.

9. Toepasselijk recht en jurisdictie
9.1 Het met Multikraft overeengekomen contract, deze Algemene Voorwaarden alsmede de bestelinformatie is onderworpen aan het Oostenrijkse recht met uitzondering van de Verdragen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (Weens koopverdrag). Voor geschillen die voortvloeien uit of in verband met het contract, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan, is de in 4600 Wels inhoudelijk bevoegde rechtbank bij uitsluiting bevoegd.

9.2 Voor Consumenten, zoals omschreven in § 1 lid 1 punt 2 Wet consumentenbescherming, geldt het volgende:
Voor Consumenten geldt afwijkend van punt 6.1 van de rechtbank van de woonplaats, van de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling overeenkomstig § 14 Wet consumentenbescherming

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!