Algemene Voorwaarden (AVW) – Multikraft Produktions- und HandelsgmbH

1. Omvang en algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst tussen Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels (hierna Multikraft) en de klant van Multikraft (hierna de klant). Alle leveringen, diensten of aanbiedingen van Multikraft vinden uitsluitend plaats op basis van deze voorwaarden.

1.2 Opgemerkt dient te worden dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op contractuele relaties tussen Multikraft en derden die geen klant zijn van Multikraft. Opgemerkt dient te worden dat Multikraft geen algemene voorwaarden of soortgelijke voorwaarden, in het bijzonder de Oostenrijkse Algemene Expeditievoorwaarden (AÖSp), van derden accepteert. In het bijzonder accepteert Multikraft geen overeenkomsten over de plaats van jurisdictie die afwijken van de algemene plaats van jurisdictie, een andere rechtskeuze dan het Oostenrijkse recht, garantiebeperkingen en/of -beperkingen, aansprakelijkheidsbeperkingen en/of -restricties. Deze algemene voorwaarden zijn veeleer van overeenkomstige toepassing op dergelijke juridische transacties. Overeenkomsten die afwijken van en/of een aanvulling vormen op deze AV vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Multikraft en dienen, om rechtsgeldig te zijn, schriftelijk te zijn, en dus te worden ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van Multikraft.

1.3 Wanneer in deze ABV sprake is van "consumenten", wordt hiermee iemand bedoeld voor wie het doel van de bestelling niet kan worden toegeschreven aan een commerciële, zelfstandige of freelance activiteit, d.w.z. een transactie die niet tot de werking van zijn bedrijf behoort.

"Ondernemer" daarentegen is iemand voor wie het bedrijf deel uitmaakt van de werking van zijn bedrijf. Het onderscheid tussen consument en ondernemer wordt gemaakt in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KschG). "Klanten" in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.4 Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden worden van kracht met de kennisgeving van de klant aan zijn laatst bekende adres (ook elektronisch per e-mail), tenzij anders vermeld in deze kennisgeving, of met de publicatiedatum van de gewijzigde Algemene Bedrijfsvoorwaarden op de door Multikraft beheerde website (www.multikraft.com). Deze AGB's kunnen te allen tijde worden opgeroepen onder www.multikraft.com/de/agb/. Door de verwijzing naar zakelijke documenten, met name in e-mailberichten, wordt deze mogelijke beschikbaarheid van de AV op de Multikraft-website een integraal onderdeel van het contract voor bedrijven (klanten en niet-klanten van Multikraft).

1.5 De ongeldigheid, ondoeltreffendheid of onuitvoerbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze AV leidt niet tot de ongeldigheid van de gehele AV. De gebrekkige bepaling wordt vervangen door een geldige, doeltreffende en haalbare bepaling die de economische bedoelingen die de partijen met de gebrekkige bepaling nastreven, zo dicht mogelijk benadert.

1.6 Indien er andere regelingen van toepassing zijn op consumenten, wordt hier in deze Algemene Bedrijfsvoorwaarden apart naar verwezen.

2. Aanbod en het sluiten van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Multikraft zijn vrijblijvend en niet-bindend. Bestellingen van de klant vertegenwoordigen het aanbod in juridische zin, waaraan de klant gedurende 5 dagen gebonden is.

2.2 Multikraft heeft het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen geheel of gedeeltelijk af te wijzen. Het contract komt pas tot stand wanneer Multikraft een orderbevestiging stuurt of wanneer Multikraft een dienst levert of levert.

3. Bestellingen in de online shop

3.1 De klant kan een keuze maken uit het assortiment van Multikraft producten in de Multikraft online shop en deze ophalen in een winkelwagen door te klikken op de knop "toevoegen aan winkelwagen", met vermelding van de gewenste hoeveelheid (onder "stuks"). In het winkelwagentje heeft de klant ook een overzicht van welke producten op zijn actuele lijst staan en heeft hij de mogelijkheid om hoeveelheden in de bestelling te wijzigen of te verwijderen. Als nieuwe klant kan de klant zich op deze pagina registreren of het bestelproces als gast voortzetten door op de knop "Geen klantaccount aanmaken" te klikken. Op de volgende pagina kan de klant zijn factuuradres (naam, adres, enz.) en eventuele EM-consultants invoeren, waarbij de met een sterretje gemarkeerde velden moeten worden ingevuld. Op deze pagina kan ook een ander afleveradres worden aangekondigd. Na bevestiging van het privacybeleid en het klikken op "Doorgaan" kunt u hier de betalings- en verzendmethode selecteren. Door het aanvinken van het vakje "Ik accepteer de voorwaarden" worden deze contractvoorwaarden geaccepteerd. De klant dient vervolgens een bindende aanvraag (aanbod in de zin van punt 2.1) in voor de aankoop van de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop "bestelling onder voorbehoud van betaling".

3.2 Alvorens de bestelling te verzenden, kan de klant de gegevens op elk moment wijzigen en bekijken. Multikraft bewaart de tekst van het contract en stuurt de klant de bestelgegevens en een link naar de geldende algemene voorwaarden per e-mail. De klant kan de AGB te allen tijde bekijken op www.multikraft.com/de/agb/einsehen. De klant kan ook zijn eerdere bestellingen bekijken in de klantenlogin.

3.3 Alle leveringen en diensten op basis van online bestellingen via de Multikraft online shop zijn onderworpen aan deze AV. Voor afwijkende en/of aanvullende afspraken is de uitdrukkelijke toestemming van Multikraft nodig, evenals de schriftelijke vorm. De productpresentatie in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Een bindende bestelling van de goederen in het winkelwagentje wordt door de klant geplaatst door te klikken op de bestelknop "betaalopdracht". De bevestiging van de ontvangst van de bestelling gebeurt samen met de bindende aanvaarding van deze bestelling door Multikraft onmiddellijk na het versturen van een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging wordt het koopcontract tussen Multikraft en de klant gesloten. Leveringen zijn mogelijk naar alle landen die in de online shop kunnen worden geselecteerd.

4. Facturering en betaling

4.1 Betaling van de koopprijs en de verzendkosten dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de goederen samen met de factuur te geschieden. In geval van betalingsachterstand wordt een vertragingsrente van 8% per jaar boven de basisrentevoet (voor consumenten zoals gedefinieerd in § 1 lid 1 punt 2 KSchG 4% per jaar) in rekening gebracht; dit heeft geen invloed op vorderingen tot schadevergoeding voor bewezen hogere rentevoeten. Voor elke aanmaning heeft Multikraft het recht om een forfaitaire kostenvergoeding van EUR 40,00 plus BTW in rekening te brengen. In geval van wanbetaling is de klant verplicht de kosten van een incassobureau of een advocaat te betalen.

4.2 Betaling op rekening is alleen mogelijk voor afleveradressen binnen Oostenrijk. Daarnaast moet het afleveradres het thuisadres zijn en moet het overeenkomen met het factuuradres. Betaling op rekening is alleen mogelijk vanaf 18 jaar. Voor klanten met een afleveradres buiten Oostenrijk of in Oostenrijk met verschillende woon- en afleveradressen is betaling alleen mogelijk met een creditcard, Paypal of een directe bankoverschrijving. In deze twee gevallen worden de goederen pas verzonden na ontvangst van de betaling. Als de betaling met een creditcard wordt gedaan, wordt de creditcardrekening van de klant onmiddellijk belast.

4.3 Klanten kunnen kiezen voor contante betaling in de Multikraft Shop (Sulzbach 17, A-4632 Pichl bei Wels), Paypal, onmiddellijke overschrijving, met een creditcard of via automatische incasso (elektronisch incassosysteem). Voor afleveradressen binnen Oostenrijk hebben klanten ook de mogelijkheid om per factuur per bankoverschrijving te betalen. In de online shop is er de mogelijkheid om te betalen door middel van vooruitbetaling, factuur, creditcard, onmiddellijke overschrijving en PayPal. Multikraft behoudt zich het recht voor om de goederen pas na ontvangst van de betaling te verzenden.

4.4 Door het opgeven van de zichtrekening (IBAN en BIC) bevestigt de klant dat hij/zij recht heeft op een domiciliëring via de overeenstemmende zichtrekening en dat hij/zij de nodige dekking zal voorzien op de zichtrekening.

teruggave van debetnota's (met name door het ontbreken van de nodige dekking op de lopende rekening of door onjuiste informatie over de rekeninggegevens, door het aflopen van de lopende rekening of door het bezwaar van de rekeninghouder) gaan gepaard met een hoge mate van inspanning en kosten voor Multikraft. In geval van een retourbetalingsnota verbindt de klant zich er dan ook toe om het bedrag plus een verwerkingsvergoeding van EUR 10,- plus de wettelijke btw onverwijld over te maken op de bankrekening van Multikraft, ten laatste na ontvangst van een overeenkomstige betalingsaanvraag, onder vermelding van het ordernummer. De verwerkingskosten van 10,- EUR gelden per geretourneerde automatische incasso, ook al worden meerdere ordernummers in één betalingsverzoek samengevoegd, omdat de kosten (bankkosten e.d.) dienovereenkomstig vaak ook worden gemaakt. Verdere claims van Multikraft, met name in het geval van fraude, zijn voorbehouden. De klant wordt in de gelegenheid gesteld om te bewijzen dat de retourbon tot lagere kosten of helemaal geen kosten heeft geleid. Gezien de moeite en kosten die gepaard gaan met het terugsturen van debetnota's en om de verwerkingskosten te vermijden, vraagt Multikraft haar klanten geen bezwaar te maken tegen de debetnota in geval van een herroeping of herroeping van het aankoopcontract, een geretourneerd product of een klacht. In een dergelijk geval zal, na overleg met Multikraft, de betaling worden teruggedraaid door het overeenkomstige bedrag terug te storten of door het bedrag te crediteren. Bij te late betalingen na teruggestuurde incasso's wordt de wettelijke vertragingsrente in rekening gebracht, evenals de kosten voor passende aanmaningen in het bovengenoemde bedrag, incasso's of advocatenbrieven. Bij een mislukte interne aanmaning kunnen de openstaande vorderingen ter incasso worden overgedragen aan een incassobureau en/of advocaten. In dit geval maakt de klant kosten voor gerechtelijke vervolging door incassobureaus en/of voor juridische vertegenwoordiging door Multikraft, die de klant verplicht is te betalen en Multikraft in dit verband volledig te vrijwaren.

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De goederen blijven eigendom van Multikraft tot volledige betaling. Doorverkoop door de klant is alleen toegestaan als Multikraft hiervan tijdig op voorhand op de hoogte is gesteld onder vermelding van de naam of het bedrijf en het exacte (bedrijfs)adres van de koper, en Multikraft akkoord gaat met de verkoop. In geval van goedkeuring wordt de koopprijsvordering van de klant op de derde partij nu al beschouwd als gecedeerd aan Multikraft en is Multikraft te allen tijde bevoegd om de derde schuldenaar op de hoogte te stellen van deze cessie.

5.2 Multikraft heeft het recht om zich uit het contract terug te trekken en de goederen terug te eisen in geval van gedrag van de klant dat in strijd is met de voorwaarden van het contract, in het bijzonder in het geval van betalingsverzuim of in het geval van een schending van een verplichting overeenkomstig punt 2 (aanbod en sluiting van het contract). In dit geval moet de klant Multikraft vergoeden voor alle kosten en nadelen die Multikraft heeft opgelopen als gevolg van zijn gedrag in strijd met het contract, in het bijzonder heeft Multikraft het recht om de gederfde winst (contributiemarge II) van de klant te eisen.

6. Informatie over het herroepingsrecht

6.1 Consumenten hebben het recht om de overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen op te zeggen.

6.2 De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen in ontvangst heeft genomen.

6.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Multikraft (Multikraft Produktions- und HandelsgmbH, Sulzbach 17, 4632 Pichl bei Wels, info@multikraft.at, telefoon: +43 7247/50250-100, fax: +43 7247/50250-900) in kennis stellen van het besluit om de overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail die per post wordt verstuurd).

6.4 Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.

6.5 Gevolgen van de herroeping: Indien de klant de overeenkomst op rechtsgeldige wijze herroept, dient Multikraft alle betalingen die Multikraft van de klant heeft ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant heeft gekozen voor een ander soort levering dan de goedkoopste standaardlevering die Multikraft aanbiedt), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Multikraft de kennisgeving van de herroeping van de overeenkomst heeft ontvangen, aan de klant te vergoeden.

Voor deze terugbetaling gebruikt Multikraft hetzelfde betaalmiddel als de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant; in geen geval wordt deze terugbetaling aan de klant in rekening gebracht. Multikraft kan de terugbetaling weigeren totdat Multikraft de goederen terug heeft ontvangen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de klant de goederen onherroepelijk heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

6.6 De klant dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop de klant Multikraft effectief op de hoogte heeft gesteld van de annulering van deze overeenkomst, aan Multikraft te retourneren of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien de klant de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De klant draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. De klant moet alleen betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen.

7. Prijzen en garantie, aansprakelijkheid

7.1 De producten worden gepresenteerd op de website en in de Multikraft-productbrochures. Multikraft kan echter niet garanderen dat de beelden en kleuren die de klant op zijn scherm ziet, exact overeenkomen met de werkelijkheid.

7.2 Multikraft wijst erop dat de prijzen van de producten aan verandering onderhevig zijn. Deze zijn te zien in de prijslijst die door Multikraft voortdurend wordt bijgewerkt. In het geval van online transacties kan de actuele eindprijs op elk moment tijdens het bestelproces in het "winkelmandje" worden gezien.

7.3 Afgezien van de gevallen waarin het recht op ontbinding wettelijk is toegestaan, behoudt Multikraft zich het recht voor de garantieclaim naar eigen goeddunken te honoreren door middel van verbetering, vervanging of prijsverlaging.

7.4 De goederen moeten onmiddellijk na levering worden gekeurd. Multikraft moet ook schriftelijk (per aangetekende brief, fax of e-mail) op de hoogte worden gesteld van eventuele gebreken die onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na levering worden ontdekt, met vermelding van de aard en de omvang van het gebrek. Multikraft behoudt zich het recht voor om het vermeende defect ter plaatse zelf te inspecteren of door een deskundige te laten inspecteren.

7.5 De klant moet steeds bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het ogenblik van de levering. Het vermoeden van gebrekkigheid overeenkomstig § 924 ABGB is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.6 Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk (per aangetekende brief, e-mail of fax) worden gemeld. Indien een kennisgeving van gebreken niet of niet tijdig wordt gedaan, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Garantieclaims of schadeclaims met inbegrip van gevolgschade en het recht om fouten als gevolg van gebreken aan te vechten, zijn in deze gevallen uitgesloten.

7.7 De wettelijke garantietermijn is van toepassing.

7.8 Voor consumenten in de zin van § 1 lid 1 nr. 2 KSchG geldt het volgende:
De punten 7.3 tot en met 7.7 zijn niet van toepassing op consumenten. Volgens § 9 KSchG geldt voor alle bestelde producten de wettelijke garantietermijn van 24 maanden.

7.9 Alle genoemde prijzen zijn brutoprijzen inclusief de wettelijke BTW en eventuele andere belastingen, maar exclusief verzend- en leveringskosten.

7.10 De aansprakelijkheid van Multikraft is beperkt tot gevallen van grove nalatigheid en opzet. Multikraft is niet aansprakelijk voor schade door lichte nalatigheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 of tot het bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van Multikraft. Voor eventuele schadeclaims geldt een verjaringstermijn van zes maanden vanaf de datum van kennisname van de schade en de schadeveroorzakende partij, en in ieder geval na drie jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

8. leveringen, leveringsvoorwaarden, termijnen en kosten

8.1 Alle leveringen geschieden vanuit het desbetreffende magazijn van Multikraft, in het bijzonder het magazijn in Pichl bij Wels; de levering vanuit het desbetreffende magazijn van Multikraft is de plaats van uitvoering. Bij gebreke van een uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst draagt de klant de kosten en het risico van het transport van de leveringen. De verzending wordt uitgevoerd met behulp van standaard verzendmethoden (pakketdienst, spoor, post, vliegtuig of schip en dergelijke).

8.2 De klant is verplicht de producten op de overeengekomen leveringsdatum in ontvangst te nemen. Als de goederen niet binnen de aangekondigde leveringsdatum worden ontvangen of in geval van klachten, neem dan contact op met de Multikraft service-hotline: Telefoon: +43 7247 50 250-100 - Fax: +43 7247 50 250-900 - E-mail: info@multikraft.at

8.3 De verzending wordt uitgevoerd door middel van standaard verzendmethoden (pakketdienst, spoor, post, vliegtuig of schip en dergelijke). De keuze van het specifieke verzendingsmiddel of transportmiddel en de verzendingsroute wordt aan Multikraft overgelaten.

Multikraft moet onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van eventuele transportschade indien of zodra de schade herkenbaar is en de klant een ondernemer is in de zin van § 1 lid 1 regel 1 KSchG. Indien bij de levering schade aan de goederen wordt geconstateerd, mag de klant, indien hij ondernemer is, de goederen niet in ontvangst nemen.

8.4 Multikraft is gerechtigd de bestelling op te splitsen in deelleveringen naar beschikbaarheid, mits deelleveringen niet onredelijk zijn voor de klant.

8.5 Leveringen gebeuren meestal via de pakketdienst van de Post AG of GLS tegen de op dat moment geldende prijzen.

8.6 De mogelijkheid tot zelfafname wordt geboden tijdens de openingstijden.

9. Gegevensbescherming

De gegevensbescherming in de betreffende geldige versie is van toepassing.

Deze kunnen door klanten worden bekeken op de website van Multikraft Produktions- und HandelsgembH.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

10.1 De met Multikraft gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de orderinformatie zijn onderworpen aan het Oostenrijkse recht, met uitzondering van het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (UN-kooprecht) en de internationale verwijzingsnormen, in het bijzonder het IPRG. Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst, met inbegrip van geschillen over de geldigheid ervan, is de rechtbank in 4600 Wels die bevoegd is voor het onderwerp, bij uitsluiting bevoegd.

10.2 Voor consumenten in de zin van § 1 lid 1 nr. 2 KSchG geldt het volgende:
Voor consumenten geldt in afwijking van punt 10.1 de bevoegdheid van de woonplaats, de gewone verblijfplaats of de plaats van tewerkstelling volgens § 14 KSchG.

Multikraft gebruikt cookies om uw website te bezoeken zo aangenaam mogelijk te maken. Door het gebruik van de website stemt u in met dit. ### URL ###
Mee eens!